Natyra e Informatave dhe Materialeve

Informatat dhe materialet të përfshira në këtë web faqe janë për qëllim të informimit të përgjithshëm, dhe si të tilla nuk përbëjnë këshilla ligjore. Ne nuk pranojmë kurrfarë përgjegjësie për çfarëdo humbje apo dëmi të shkaktuara si rezultat i përdorimit, apo mbështetjes në informatat dhe materialet në këtë web faqe. Paraqitja e informative dhe materialeve në këtë web faqe nuk krijon marrëdhënie ligjore mes Pallaska&Associates dhe përdoruesit të këtyre materialeve dhe informatave. Ndonëse ne kërkojmë t’i mbajmë informatat në këtë web faqe të sakta, të plota dhe të përditësuara, Pallaska&Associates nuk do të jetë përgjegjës për çfarëdo dëmi apo humbje, të drejtpërdrejtë apo indirekte, lidhur me pasaktësinë, mungesën e plotësisë apo mungesën e përditshmërisë të informatave.

Privatësia

Ne nuk marrim asnjë informacion nga përdoruesit tonë i cili informacion nuk ofrohet vullnetarisht përmes ueb-faqes apo emailit. Secili informacion i marrë ne kete mënyrë nuk ndahet me askënd përveç kur kërkohet shprehimisht nga përdoruesi. Ne nuk i shesim dhe nuk i shfaqim informacione të përdoruesve askujt. Ne mundemi ndonjëherë të mbledhim informacione anonime për të matur modelet e përdorimit dhe popullaritetin e fushave të caktuara në ueb-faqe. Sikur të gjitha informatat e tjera, as këto nuk dalin nga faqja jonë. Disa nga këto të dhëna mbledhen me anë të cookies. Cookies mund të çaktivizohen nga ana e përdoruesit në çfarëdo kohe. Ato nuk nevojiten për funksionimin e rregullt të ueb-faqes. Fotografi apo pikselë transparent mund të përdoren kohëpaskohe për të njëjtin qëllim, por as këto nuk mbledhin të dhëna personale dhe nuk kanë efekt në përdorimin apo eksplorimin e ueb-faqes.

E Drejta e Autorit

Me përjashtim të përmbajtjes që ju takon palëve të treta, të gjitha materialet të përfshira në këtë web faqe janë në pronësi të Pallaska&Associates. Riprodhimi i paautorizuar, përdorimi, transmetimi dhe shpërndarja në çfarëdo mënyre e njërës apo të gjitha materialeve dhe informacioneve të përfshira në këtë web faqe është rreptësisht e ndaluar.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...