Infokusi Image

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. 97/12 lidhur me kontrollin abstrakt të kushtetutshmërisë së dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-093 “Për Bankat, Institucionet Mikro-Financiare dhe Institucionet Financiare Jobankare” lidhur me transformimin e institucioneve mikrofinanciare me status të OJQ-ve në shoqëri aksionare.

Kjo është hera e parë që Gjykata Kushtetuese e Kosovës e fton një ekspert të jashtëm të japë një përmbledhje si amicus curiae, si pjesë e praktikave pro bono të firmës. Z. Pallaska ka pranuar ftesën e Gjykatës dhe ka dorëzuar mendimin amicus curiae si pjesë e praktikës pro bono të firmës.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov�...