Infokusi Image

E Drejta e Korporatave

Ne këshillojmë klientët lidhur me format ligjore të themelimit të bizneseve të tyre në atë mënyrë e cila ju mundëson atyre që ti shfrytëzojnë benefitet ligjore dhe tatimore të cilat përcjellin format e ndryshme të organizimit të bizneseve. Përveç kësaj, ne asistojmë klientët në përgatitjen e dokumenteve të nevojshme për themelimin dhe regjistrimin e bizneseve të tyre në Kosovë, duke përfshirë regjistrimin e bizneseve në të gjitha autoritetet relevante publike.

Ne gjithashtu u ofrojmë klientëve tonë këshilla në çështjet e qeverisjes së korporatave, të cilat variojnë nga këshillat mbi përputhshmërinë me instrumentet qeverisëse deri tek çështjet e përgjegjësive të drejtorëve, pyetjeve lidhur me detyrimet fiduciare dhe strukturat qeverisëse. Gjithashtu, ne këshillojmë klientët tanë mbi metodat më të mira dhe efikase për zgjerimin e biznesit të tyre në vend, regjion apo botë.

Për më tepër, ne këshillojmë klientët tanë në rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve ndërmjet aksionarëve si dhe ndërmjet aksionarëve dhe kompanive. Specialistët tonë gjithashtu këshillojnë klientët mbi kreditë e aksionarëve, rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit, shkëmbimin e borxhit me kapital, ristrukturimin e korporatave etj.

Amicus Curiae për Gjykatën Kushtetuese

Në shkurt të vitit 2013 Z. Dastid Pallaska ishte ftuar të japë një përmbledhje si amicus curiae në rastin KO Nr. ...

Presidentja e Republikës së Kosovës

Në vitin 2011 Partneri Menaxhues i firmës, Dastid Pallaska, ishte emëruar nga Presidentja e Republikës së Kosovës ...

Ndihma e fëmijëve me Sindromën Down

Në dhjetor të vitit 2012 ne ofruam një mbështetje modeste në Darkën Bamirëse të Odës Ekonomike Amerikane në Ko...

Dita e Avokatisë

Në vitin 2012 dhe 2013 firma jonë ofroi një kontribut modest në ngjarjen vjetore të Odës së Avokatëve të Kosov...